Algemene voorwaarden

ARTIKEL 1: DEFINITIES
• Deelname;
• Aansprakelijkheid;
• Persoonsgegevens;
• Betalingen;
ARTIKEL 2: DEELNAME
De deelnemer mag aan de lessen deelnemen, indien hij het daartoe strekkende inschrijfformulier volledig en naar waarheid heeft ingevuld en indien de deelnemer akkoord is gegaan met de algemene voorwaarden.
Het hoofd van de freerun lessen is ten allen tijde gerechtigd de tijden van de startgroepen waarop de deelnemers zich inschrijven te wijzigen.
ARTIKEL 3: AANSPRAKELIJKHEID
Flexbeweging kan niet aansprakelijk worden gesteld voor blessures. Flexbeweging verklaart uiterst zorgvuldig met uw persoonlijke gegevens om te gaan.
Deelname geschiedt voor eigen risico. Flexbeweging is niet aansprakelijk voor enige schade, hoe ook genaamd. Tevens is Flexbeweging niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of schade van eigendommen. Tenzij deze schade het directe gevolg is van aan de organisator toe te rekenen opzet of grove schuld. Deze uitsluiting van aansprakelijkheid geldt ook voor ernstige schadesoorten zoals alle mogelijke schadesoorten ten gevolge van letsel of overlijden. De deelnemer vrijwaart de organisator voor aansprakelijkheid voor schade die derden mochten lijden als gevolg van een aan een deelnemer toe te rekenen handelen of nalaten met betrekking tot het evenement. De deelnemer dient afdoende verzekerd te zijn tegen het risico van aansprakelijkheid voor bedoelde schade.
De deelnemer vrijwaart de organisator voor aansprakelijkheid voor schade die een derde mocht lijden door toedoen van de deelnemer, gedurende zijn deelname aan het evenement of lessen, tenzij deze schade het directe gevolg is van aan de organisator/lesgever toe te rekenen opzet of grove schuld.
ARTIKEL 4: PERSOONSGEGEVENS.
Wij geven onze informatie over u natuurlijk nooit aan derden. De door een Deelnemer verstrekte persoonsgegevens worden door het hoofd van Flexbeweging opgenomen in een bestand. Door deelname aan de lessen verleent een Deelnemer toestemming aan het hoofd van Flexbeweging tot verwerking en gebruik van de persoonsgegevens voor het verzenden van informatie aan de Deelnemer.
ARTIKEL 5: BETALINGEN
• Wij hanteren € 11,00 inschrijfgeld.
• Een factuur moet binnen 30 dagen betaald hebben. Is dat niet het geval dan krijgt u van ons een herinnering, wordt er dan nog niet betaald, dan krijgt u een tweede herinnering en worden er € 5,00 extra kosten in rekening gebracht.
• Een factuur voor de lessen wordt rond de 15e van de volgende maand verstuurd, tenzij anders afgesproken.

Heb je vragen? We helpen je graag :D